MISSIOON JA VISIOON

MISSIOON

Toetada lapse vaimset, kehalist, sotsiaalset ja emotsionaalset arengut, mille tulemusel kujuneb lapsel:

  • terviklik ja positiivne minapilt;
  • ümbritseva keskkonna mõistmine;
  • üldtunnustatud normidele vastav käitumine;
  • kehaline aktiivsus, arusaam oma tervise hoidmise tähtsusest;
  • õpi-, tegutsemis-, sotsiaalsed- ja eneseteenindamise oskused;

VISIOON

Haapsalu Lastead Tõruke on loodushoidu, tervislikku eluviisi ja rahvakultuuri traditsioone väärtustav lasteaed.

PÕHIVÄÄRTUSED

Põhiväärtused on sõnastatud meeskonnatööna, kujundavad lasteaia kultuuri ja mõjutavad lasteaia strateegia elluviimist.

  • sõbralikkus: arvestame teise inimeste tunnete, soovide ja arvamusega;  meeldiv suhtlemine, rahulik hääletoon, ära kuulamine.
  •  hoolivus: hoolime iseendast ja märkame teisi väärtustades koostööd.
  •  märkamine: keegi vajab abi- me ei kõhkle vaid reageerime; märkame ja toetame erivajadustega laste arengut;
  • traditsionaalsus (järjepidevus): ühiste traditsioonide loomine ja au sees hoidmine (jõulude ootamise aeg, koolieelikute nädal, personali ühisüritused) ja mis tekitavad „meie“ tunde.