Kodukord

HAAPSALU LASTEAED TÕRUKE
KODUKORD

1. ÜLDSÄTTED
1.1. Kodukord lähtub koolieelse lasteasutuse seadusest ja sellest tulenevatest õigusaktidest. 1.2. Kodukord on lastele, vanematele ja lasteasutuse töötajatele täitmiseks kohustuslik.
1.3. Kodukorra koostamise aluseks on Koolieelse lasteasutuse seadus, lasteaia põhimäärus ja õppekava, Haapsalu linnavalitsuse ja volikogu õigusaktid, tervisekaitse nõuded ja eeskirjad.

2. ÜLDINFO
2.1. Lasteaia koduleht asub aadressil www.toruke.haapsalu.ee lasteaia kontakttelefon on: 47 35553, direktor 47 35556, e-mail toruke@haapsalu.ee
2.2. Lasteaia aadress on: Wiedemanni 12, Haapsalu, 90503

3. LASTEAIA TÖÖKORRALDUS
3.1. Haapsalu lasteaed Tõruke on avatud tööpäeviti kella 7.00-19.00, v.a erandjuhud (kollektiivne koolituspäev, riiklikud pühad vms). Valverühm (Lepatriinu) on avatud hommikul 7.00-7.30 ja õhtul 17.20-19.00. Lapsele tuleb järele tulla hiljemalt 18.45, uksed ja väravad suletakse 19.00.
3.2. Ülejäänud rühmad on avatud 7.30-17.20. Võttes arvesse erivajadustega laste kohanemisraskusi ning võimendunud rutiinivajadust, ei ole soovitav neid lapsi hommikul tuua ega õhtul jätta valverühma. Erinevate võõraste õpetajatega päeva alustamine ja lõpetamine pärsib lapse niigi habrast turva- ja kindlustunnet.
3.3. Informatsioon lasteaia töökorralduse muudatuste, päevakava, õppekasvatustegevuste, teadete, uudiste jms kohta asub rühmade infostendil, e-lasteaias (www.eliis.ee), lasteaia kodulehel www.toruke.haapsalu.ee ning osaliselt saadetakse lastevanematele e- maili teel või Facebook`i kinnistesse gruppidesse.
3.4. Vastavalt Töölepingu seadusele lühendatakse lasteaia lahtiolekuaega uusaastale, Eesti Vabariigi aastapäevale, võidupühale ja jõululaupäevale eelneval tööpäeval kolme tunni võrra. 3.5. Lasteaed on suletud nädalavahetustel ja riiklikel pühadel. 3.5. Lapse perega ühenduse saamiseks on vajalikud pere kontaktandmed, mille muutumisel palume koheselt teavitada ka lasteasutust. 

4. LAPSE LASTEAEDA TOOMINE JA KOJU VIIMINE
4.1. Valverühma töö ajal (s.o 7.00-7.30 ja 17.20-19.00) kasutage lasteaia majja sisenemiseks sisehoovipoolset esimest ust, vajadusel helistage uksekella.
4.2. Lapse esmakordsel lasteaeda tulemisel vajab laps aega harjumiseks lastekollektiiviga. Soovitav harjutamise aeg koos vanemaga on 1 nädal. Harjutamise ajal olge positiivne ja rõõmus, nii on ka lapsel lihtsam kohaneda!
4.3. Lapsevanemal on õigus laps lasteaeda tuua ja viia ära talle sobival ajal, kuid järgides lasteaia päevakava. Soovituslik on laps lasteaeda tuua enne planeeritud tegevuste algust. Õppetegevus algab rühmades kell 9.00.
4.4. Kui laps haigestub või mingil muul põhjusel ei tule lasteaeda, helistada üldtelefonil või teatada infosüsteemi www.eliis.ee .
4.5. Laps tuleb lasteaeda ja lahkub sealt ainult koos täiskasvanud saatjaga. Erandite puhul vajame lapsevanema volitust. Kui lapsele tuleb järele täiskasvanu, kes ei ole lapse pereliige, palume sellest informeerida kindlasti rühma õpetajaid.
4.6. Kui last viib koju alaealine pereliige või lapsevanem soovib, et laps vanemas rühmas läheb koju iseseisvalt, peab lapsevanem esitama lasteaia direktorile kirjaliku avalduse, millega võtab vastutuse lapse täiskasvanu järelevalveta olemise eest lasteaia hoones, õuealal ja koduteel.
4.7. Rühma töötajad ei anna last üle lapsevanemale ning tema poolt volitatud täiskasvanud inimesele, kes on silmnähtavalt alkoholi- või narkojoobes.
4.8. Lapsevanem või mõni teine täiskasvanud isik on kohustatud lapse üle andma rühmaõpetajale. Lasteaeda tulekul ja lasteaiast kojuminekul teavitage sellest kindlasti õpetajat. 4.9. Kui lapsevanem jääb lapsega lasteaia territooriumile mängima või õpetajaga vestlema, vastutab lapse eest lapsevanem.
4.10. Kui lapsele ei ole kella 19.00-ks järele tuldud, püüab õpetaja lapsevanematega telefoni teel kontakti saada. Kui see ei õnnestu ühe tunni jooksul, teavitab õpetaja politseid lasteasutusse jäetud lapsest. Edasi toimitakse politsei korralduste järgi.

5. LASTEAIA PÄEVAKAVA
5.1. Igal rühmal on oma päevakava, mis on koostatud laste ealisi- ja arenguvajadusi arvestades. Rühma päevakavaga saab tutvuda rühma infostendil ja lasteaia kodulehel.
5.2. Igapäevased õppe- ja kasvatustegevused kavandatakse lasteaia õppekava ja õppeaasta tegevuskava järgi kuuplaanis. Kuuplaanid on lapsevanematele tutvumiseks www.eliis.ee
5.3. Reeglina ei äratata lapsi uneajal. Kui laps peab lõunaune ajal ära minema (arstivisiit vms.), tuleb sellest rühmaõpetajat eelnevalt teavitada.
5.4. Lapsed käivad võimalusel õues iga päev. Õue ei minda väga tugeva vihma/ tuule ning alates -15 kraadise külma korral (tuule-külma indeksist: www.emhi.ee). Ilma sobivust õue minekuks hindavad rühma õpetajad arvestades laste vanust.
5.5. Lapsel peavad olema õues käimiseks eraldi riided, peakate ja sobivad jalanõud.
5.6. Lapse riietel ei tohi olla pikki nööre ega muid ohtlikke detaile. Samuti on keelatud pikad sallid.
5.7. Lapsel on kapis vahetusriided juhuks, kui riided saavad märjaks või määrduvad.
5.8. Vajadusel tuleb lapse riided märgistada. Rühma personal ei vastuta märgistamata rõivaste/jalanõude vahetusse mineku või kadumise eest.
5.9. Lapse peo päeval, kui see toimub koos vanematega, soovitame kohale tulla vähemalt 10-15 minutit (v.a. Lepatriinu rühm- sõim) enne peo algust, et lapsele riided selga aidata ja soengut sättida.
5.10. Lasteaia üritustel ja pidudel vastutab lapsevanem kaasas olevate pere nooremate või vanemate laste käitumise eest.
5.11. Igal rühmal on laste sünnipäevade tähistamiseks oma kokkulepped. Sellekohast infot saab rühmaõpetajalt.

6. LAPSE TERVIS
6.1. Lapsevanem informeerib lasteasutuse direktorit kirjalikult lapse terviseseisundist tulenevatest eritingimustest. Kui lapsel on toiduallergia või –talumatus, on vanem kohustatud tooma õpetajale arsti poolt välja antud kirjaliku tõendi.
6.2. Lasteaeda ei lubata last, kellel on ilmselged haigustunnused (silmapõletik, lööve, tugev köha, tugev vesine nohu, palavik, täid jne). Rühmaõpetajal on õigus ja kohustus haiget last rühma mitte vastu võtta.
6.3. Lasteaias ei anta lapsele ravimeid. Erandjuhul (nt diabeedihaigele) võib ravimeid anda arsti määratud annuses üksnes vanema vastutusel ja kokkuleppel direktori määratud lasteaiaõpetajaga.
6.4. Lapse lasteaias haigestumise või vigastuse korral kutsub õpetaja vajadusel kiirabi ja võtab ühendust lapse vanemaga. Vajadusel antakse haigestunud või vigastatud lapsele kiirabi kohalejõudmiseni esmaabi.
6.5. Kui laps on haigestunud nakkushaigusesse (tuulerõuged, leetrid, läkaköha, punetised jne) või viirushaigustesse (silma- või kõrvapõletikud ning kõhuviirus jne), tuleb sellest teavitada koheselt lasteaeda.
6.6. Kui teie laps vajab erihoolt või tähelepanu (nt voodi märgamine, tundlikud kõrvad, higistab palju jms), informeerige sellest kindlasti õpetajat.

7. TURVALISUS
7.1. Lasteaia töötajad loovad lasteaias ohutu, turvalise keskkonna, mis pakub lastele erinevaid mängu-, õpi- ja loovtegevusi ning kehalise aktiivsuse soodustavaid võimalusi.
7.2. Kriisiolukordade lahendamiseks on lasteaias moodustatud kriisimeeskond ja kriisiplaan. 7.3. Lapse pildistamine rühmas, õppekäikudel, üritustel ning nende piltide kasutamine toimub lapsevanema loa alusel. Lapsevanem kinnitab oma nõusolekut pärast tutvumist lasteaia kodukorraga.
7.4. Laste puhke- või magamise ajal on laste juures üks rühma töötaja.
7.5. Lastega veekeskuses olles on vähemalt iga seitsme lapse kohta täiskasvanu, kes jälgib pidevalt lapsi ja juhendab vees toimuvaid tegevusi ning osutab vajaduse korral abi.
7.6. Õppekäigu ajal tänaval liigeldes kannavad lapsed ja rühma töötajad helkurveste. Lapsi saadab vähemalt kaks täiskasvanut. Vastutaval õpetajal on kaasas laste nimekiri.
7.7. Lapsevanemad, lasteaia töötajad ja lapsed sulgevad enda järel värava riiviga.
7.8. Lasteaia väravate ette ei tohi parkida autosid.
7.9. Isikutel, kes ei ole lasteaiaga otseselt seotud või kellel pole selleks antud luba, on lasteaia hoones ja territooriumil viibimine keelatud. Töötaja või lapsevanem peab võõrast isikust teatama direktorile/õppealajuhatajale.
7.10. Lasteaia mängualal ei sõida lapsed, lapsevanemad ega töötajad jalgratastel vaid lükkavad ratast käekõrval.
7.11. Lapsel võib olla lasteaias kaasas oma jalgratas, kiivri kandmine on kohustuslik.
7.12. Lasteaeda ei tooda kaasa lapsele ohtlikke ja vägivallale õhutavaid mänguasju.Lapsel on lubatud lasteaeda kaasa tuua oma mänguasju vastavalt rühmas kokkulepitud reeglitele. Rühma töötaja ei vastuta kodust kaasa toodud mänguasja kadumise või purunemise eest.
7.13. Lapse kapis ei ole lubatud hoida toiduaineid, sh ka maiustusi, ravimeid, kosmeetikavahendeid, teravaid ja ohtlikke esemeid ( käärid, nuga, tuletikud jne). Lapse kappi aitab korras hoida lapsevanem.
7.14. Isik, kes märkab lasteaia territooriumil laste ja personali turvalisust ohustavaid tegureid või situatsioone, teavitab sellest direktorit/õppealajuhatajat, vajadusel politseid.

8. LAPSE ARENGU HINDAMINE JA KOOLIVALMIDUS
8.1. Lasteasutuse pedagoogid analüüsivad ja hindavad lapse arengut. Lapse arengu hindamine toimub igapäevases õppe-ja kasvatusprotsessis. Lapse arengu jälgimiseks koostatakse igale lapsele arengumapp.
8.2. Lasteasutus koostab koostöös lapsevanemaga vajadusel lapsele individuaalse arengukava. 8.3. Arenguvestlused lastevanematega toimuvad õppeaasta jooksul.
8.4. Iga õppeaasta algul (septembris) kontrollib lasteaia logopeed laste kõnet. Logopeed selgitab välja kõneliste ja arenguliste erivajadustega lapsed. Ta teavitab lapsevanemat kirjalikult logopeedilise abi vajadusest. Logopeed nõustab vanemaid lapse kõnearengu valdkondades ja vajadusel soovitab erispetsialistide konsultatsioone.
8.5. Lähtudes sotsiaalministri määrusest Tervisekaitsenõuded koolieelse lasteasutuse tervise edendamisele ja päevakavale (24.09.2010 nr.6) on lasteasutusel kohustus teavitada lapsevanemat lapse käitumis- ja tervisehäiretest või muudest lapse arengu eripäradest.
8.6. Kui lapsevanemal on vajadus lapse iseloomustuse või arengukirjelduse väljavõtte esitamiseks erispetsialistile (psühholoog, eriarst jt) tuleb selleks pöörduda õpetaja või logopeedi poole.
8.7. Kui lapsevanem soovib oma last varem kooli panna või taotleda koolipikendust, siis tuleb sellest kirjalikult teavitada lasteasutuse direktorit.

9. LASTEAIA TASU
9.1. Lasteaia toidupäeva maksumus on 1 euro ja 40 senti. Toidukulu arvestamisel lähtume Haapsalu linna munitsipaallasteaedades osalustasu ja toidukulu maksmise korrast. Avaldus puudumiste kohta esitada eelneva kuu viimaseks päevaks aadressil: toruke@haapsalu.ee . Avalduses märkida lapse nimi, rühm ja puudumiste kuupäevad.
9.2. Lasteaia arved väljastab Haapsalu Linnavalitsuse raamatupidaja lapsevanemale e- posti aadressile. Kui e-posti aadress puudub, saab paberarve kätte rühmaõpetajalt. Palume raamatupidajat e-maili aadressi muutumisel teavitada.
9.3. Lasteaia õppetasu on 24.00 EUR kuus.
9.4. Lasteaiatasu maksmise tähtaeg on iga kuu 15. kuupäev.
9.5. Kahel korral õppeaasta jooksul (15.september ja 15. jaanuar) on võimalik taotleda vähem kindlustatud peredel Haapsalu linnavalitsuselt toidu-ja kohatasu soodustust.

10. KOOSTÖÖ
10.1. Koostöö lastevanemate ja lasteaia personali vahel on aluseks lapse turvalisele ja rõõmsale päevale lasteaias. Ootame lastevanemate aktiivset osalemist korraldatavatel üritustel ja rühma koosolekutel.
10.2. Küsimuste, arusaamatuste või ettepanekute korral pöörduge alati rühma õpetajate ja/või juhtkonna poole.