Haapsalu Vanalinna Lasteaiad kodukord

HAAPSALU VANALINNA LASTEAIAD KODUKORD

ÜLDSÄTTED

1.1. Kodukorras on lähtutud Eestis kehtivatest õigusaktidest tulenevatest nõuetest. Lisaks lähtub lasteaed oma tegevuses rahvusvahelistest konventsioonidest (sh Euroopa Liidu põhiõiguste harta; ÜRO laste õiguste konventsioon), Haapsalu linnas kehtivatest õigusaktidest, lasteaia põhimäärusest ja põhiväärtustest.

1.2. Kui kodukorras puudub regulatsioon mingis valdkonnas, tuleb lähtuda lasteaia arengukavas ja õppekavas kirja pandud põhimõtetest ja väärtustest.

1.3. Kodukord on avalik dokument, mis on kättesaadav lasteaia veebilehel ja paberkandjal lasteaias igas rühmas.

1.4. Kodukord kehtib territoriaalselt kõikjal, kus toimuvad õppekavas ettenähtud tegevused ja lasteaia üritused.

1.5. Kodukord on lastele, lapsevanematele ja lasteasutuse töötajatele täitmiseks kohustuslik.

1.6. Lasteaial on õigus laps lasteaiast välja arvata, kui vanem eirab korduvalt Lasteaia kodukorda, hoolimata lasteaiatöötajate poolt tehtud märkustele.

1.7. Lapse heaolu lasteaias tagab lapse-, pere- ja lasteaia personali koostöö. Vanemad ja külalised käituvad lasteaia ruumides ja üritustel, samuti suhtluskeskkonnas lasteaia personaliga suheldes viisakalt ja väärikalt, olles eeskujuks lastele.

1.8. Lasteaed lähtub kõigis lapsi puudutavates ettevõtmistes lapse või lasterühma parimatest huvidest. Iga lapsesse puutuva otsuse tegemisel või tegevuse planeerimisel hinnatakse, mis on konkreetse lapse parimates huvides.

INFOVAHETUS

2.1. Lasteaia infokanalid on: veebileht www.eliis.ee; koduleht www.hvl.haapsalu.ee; lasteaia e-posti aadressid; infotahvlid; telefonid.

2.2. Igal hetkel lapse perega ühenduse saamiseks on vanemal kohustus anda lasteaiale perekonna kontaktandmed (vanemate toimivad telefoninumbrid, elektronposti-aadressid, kodune aadress). Kontaktandmete muutumisel tuleb teatada sellest viivitamatult rühma õpetajat.

2.3. Arusaamatuste korral pöördub lapsevanem esialgu oma rühma õpetaja poole, vajadusel palub abi ka direktorilt või õppealajuhatajalt.

2.4. Laste, perede ja lasteaia personali isikuandmeid töötleb lasteaed lähtudes lasteaia isikuandmete töötlemise korrast ja isikuandmete kaitset ja töötlemist reguleerivate õigusaktide nõuetest.

LASTEAIAKOHA KASUTAMINE, ARVE TASUMINE

3.1. Vanem tasub lasteaiateenuse osutamise eest (osalustasu, toitlustamistasu) tähtaegselt ja igakuiselt, vastavalt edastatud arvele. Vanem annab koheselt teada probleemide ja/või makseraskuste tekkimisel lasteasutuse direktorile.

3.2. Lasteaial on õigus arvata laps lasteaiast välja, kui vanem ei ole tasunud lasteaiateenuse eest kahe kuu jooksul maksetähtajast arvates. Võlgnevusest teavitab direktor vanemat kirjalikult ning annab täiendava tähtaja võla tasumiseks. Kui võlg ei ole tasutud, arvatakse laps lasteaiast välja.

3.3. Lasteaiakohta võib laps kasutada kuni lapse koolikohustuse tekkimise aasta 31.augustini või lasteaiast väljaarvamiseni lasteaia algatusel või lapsevanema avalduse alusel. Kui vanem ei esita lasteaiast lahkumise avaldust varem, eeldab lasteaed, et laps kasutab lasteaiakohta (lapse koolikohustuse tekkimise aastal) 31. augustini.

 3.4. Vanem on kohustatud tasuma lasteaiateenuse eest kuni lapse lasteaiast väljaarvamise kuupäevani.

LAPSE SAABUMINE JA LAHKUMINE, LAPSE PUUDUMINE.

4.1. Lasteaed on avatud kell 7.00 kuni 19.00. Hommikuti 7.00 kuni 7.30 ja õhtuti 17.20 kuni 19.00 töötab valverühm. Lapsevanem toob lapse lasteaeda enne õppe-kasvatustegevuste algust (hiljemalt 9.00-ks.) ja viib ära sealt endale sobival ajal järgides lasteaia päevakava. Hilisemad tulekud (hommikusöögile hilinemine jms.) kooskõlastada rühma õpetajaga.

4.2. Vastavalt Töölepingu seadusele lühendatakse lasteaia lahtiolekuaega uusaastale, Eesti Vabariigi aastapäevale, võidupühale ja jõululaupäevale eelneval tööpäeval kolme tunni võrra.

4.3. Lapsevanem annab isiklikult lapse üle rühma töötajale ning järele tulles võtab lapse vastu rühma töötajalt. Lasteaiast lahkumisel on lapsevanem kohustatud võtma kontakti lasteaia rühmapersonaliga.

4.4. Lapse puuduma jäämisest teavitab lapsevanem kas rühmaõpetajat tema poolt antud telefoninumbril või infosüsteemis www.eliis.ee  hiljemalt kell 9.00.

4.5. Rühma töötajal on õigus laps üle anda ka vanemate poolt eelnevalt tutvustatud ja volitatud esindajale.

4.6. Rühma töötaja ei anna last üle alaealisele (alla14.a.) või selleks volitamata isikule. Eriolukordade puhul on nõutud lapsevanema või eestkostja kirjalik volitus.

4.7. Eriolukordades, kui lapsevanem ei jõua lapsele järgi õigeaegselt, on tal kohustus sellest teavitada rühma töötajat rühma kontakttelefonil.

4.8. Kui lapsele ei ole lasteaia lahtioleku ajal järgi tuldud, ootab rühma töötaja lapsevanemat veel tund aega peale lasteaia sulgemist. Samal ajal proovib rühma töötaja telefoni teel kontakti saada lapse vanematega või volitatud esindajatega ning teavitab olukorrast direktorit. Kui ka siis pole lapsevanem lapsele järele tulnud, teavitab rühma töötaja politseid lasteaeda jäetud lapsest ja järgnevalt toimitakse politsei korralduste järgi.

4.9. Rühma töötajal on keelatud anda lapsi üle joobes isikutele (Lastekaitseseadus § 3,25,26,32)

4.10. Juhul kui lapsevanem otsustab lapsega lasteaia õuealale mängima jääda loetakse laps lapsevanemale üleantuks.

LAPSE TERVISE, HEAOLU JA ARENGU TOETAMINE

5.1. Lapsevanem informeerib lasteaia direktorit kirjalikult lapse terviseseisundist tulenevatest eritingimustest, mille alusel personal kohandab võimaluse korral päevakava, kasvukeskkonda ning õppe-kasvatustegevuse korraldust.

5.2. Toidutalumatuse või allergia korral koostatakse arsti tõendi alusel lapsele erimenüü.

5.3. Lasteaia töötajad kujundavad erivajadustega lastele koostöös kohaliku omavalitsusega laste arengut soodustava ja võimaldava keskkonna.

5.4. Lasteaeda ei lubata last, kui lapse terviseseisund võib kahjustada lapse enda või teiste tervist.

5.5. Lapse tervislik seisukord peab võimaldama tal teiste lastega õues viibida, kuna samal ajal toimub ruumide tuulutamine ja koristamine ning last järelvalveta ei jäeta.

5.6. Rühma töötaja jälgib lapse terviseseisundit lasteasutusse vastuvõtul ja seal viibimise ajal ning teavitab lapse tervise- või käitumishäiretest lapsevanemat ja vajadusel lasteaia direktorit.

5.7. Lasteaias ei anta lapsele ravimeid. Kui arst on lapse kroonilise terviserikke korral määranud lapsele ravimite manustamise, võib erandjuhul (nt. suhkruhaigele) lasteasutuses anda ravimeid arsti määratud annuses üksnes vanema vastutusel ja kokkuleppel lasteasutuse tervishoiutöötajaga või direktori poolt määratud lasteasutuse töötajaga.

5.8. Lapse nakkushaigusesse haigestumisest on vajalik teavitada õpetajat esimesel võimalusel.

5.9. Laps tuleb lasteaeda puhanult, puhaste ja tervete riiete (sealhulgas tõmblukud) ning korrastatud välimusega. Lapse sõrme- ja varbaküüned on lasteaeda tulles puhtad ja lühikeseks lõigatud.

5.10. Lapsel peavad kaasas olema isiklikud hügieenivahendid (kamm, taskurätik, vajadusel vahetuspesu). Kõige paremini sobivad pabertaskurätikud.

5.11. Lapsel on soovitatav kanda libisemiskindla tallaga ja kindlalt jalas püsivaid jalanõusid, et vähendada komistamis-ja kukkumisohtu.

5.12. Liikumistegevuste tarbeks peab lapsel olema kapis eraldi kott võimlemisriietega (T-särk ja lühikesed püksid).

5.13. Lapsel on õues käimiseks eraldi riided, peakate ja sobivad jalanõud, lähtuvalt ilmastikust.

5.14. Lapse riietel ei tohi olla pikki nööre, salle jt. ohtlikke detaile.

5.15. Lapsel on kapis vahetusriided juhuks, kui riided saavad märjaks või määrduvad.

5.16. Lapse jalanõud ja õueriided peavad olema selgelt lapse nimega märgistatud, vältimaks asjade kadumist ja vahetusse minekut.

5.17. Lapse lasteaias haigestumise või vigastuse korral kutsub lasteaia töötaja vajadusel kiirabi ja võtab ühendust lapse vanemaga. Lapsevanema või kiirabi tulekuni võimaldatakse lapsel vajaduse korral lamada järelvalve all. Vajadusel antakse haigestunud või vigastatud lapsele kiirabi kohale jõudmiseni esmast abi.

5.18. Nakkushaiguse kahtlusega laps tuleb lasteaia töötajail võimaluse korral eraldada teistest lastest, kuid teda ei tohi paigutada üksinda eraldi ruumi.

5.19. Nakkushaiguste esinemise perioodil (millest teavitab lasteaeda Terviseamet või perearst) rakendatakse lasteaias eri puhastuskorda ja käte pesemise nõudeid, järgides Terviseameti juhiseid.

5.19. Soodsate ilmastikutingimuste korral käivad lapsed õues kaks korda päevas. Õpetaja viib võimalikult paljud tegevused läbi õues.

TURVALISUSE TAGAMINE

6.1. Lasteaia töötajad loovad lasteaias füüsilise ja psühhosotsiaalse keskkonna, mis on ohutu, turvaline ja pakub lastele erinevaid mängu-, õpi-ja loovtegevuse ning kehalise aktiivsuse edendamise võimalusi.

6.2. Lasteaias on mängu-ja võimlemisvahendeid, mille konstruktsioon, mõõtmed ja pindade viimistlus vastavad lapse eale ja kasvule ning tagavad ohutu kasutuse.

6.3. Laste väljapääs lasteaia ruumidest ja lasteaia territooriumilt lasteaia töötaja teadmata ning võõraste isikute omavoliline pääs lasteaia ruumidesse on keelatud.

6.4. Kõik lasteaia territooriumile sisenejad ja territooriumilt lahkujad sulgevad enda järel aiavärava ja panevad selle riivi/haaki, et tagada laste turvalisus.

6.5. Lasteaia töökorraldusega on tagatud, et kogu rühma tööaja jooksul on õpetaja või õpetajat abistav töötaja sõimerühmas kuni kaheksa lapse, liitrühmas kuni kümne lapse ja lasteaia- rühmas kuni kaheteist lapse kohta, erirühmas sõltuvalt laste erivajadusest kahe kuni kuue lapse kohta.

6.6. Laste ujulasse, basseini, veekeskusesse või veekogu avalikku supluskohta suplema viimisel on vähemalt iga seitsme lapse kohta pedagoog, treener või täiskasvanu, kes jälgib pidevalt lapsi ja juhendab vees toimuvaid tegevusi ning osutab vajaduse korral abi.

6.7. Laste puhke-või magamise ajal on laste juures üks rühma töötaja.

6.8. Õppekäigu ajal tänaval liigeldes on lapsed ja rühmatöötajad helkurvestides.

6.9. Lasteaeda ei tooda kaasa lapsele ohtlikke ja vägivaldseid mänge õhutavaid mänguasju.  

6.10. Lasteaeda ei tooda kaasa elektroonilisi mänguasju, seal hulgas mobiile, tahvelarvuteid jms.

6.11. Lapsel on lubatud lasteaeda kaasa tuua oma mänguasju vastavalt rühmas kokkulepitud reeglitele. Kaasa võetud mänguasjad peavad olema töökorras ja ohutud. Rühma töötaja ei vastuta kodust kaasa toodud mänguasja kadumise või purunemise eest.

6.12. Õuealal tõukerattaga, jalgrattaga või hoorattaga sõites on kohustuslik kanda kiivrit.

6.13. Lasteaed ei vastuta kaasa võetud jalgrataste ja kelkude säilimise ja turvalise hoidmise eest.

6.14. Lapsed, lapsevanemad ja lasteaia töötajad on kohustatud viivitamatult teavitama rühma töötajat või lasteasutuse direktorit laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavatest olukordadest.

6.15. Laste ja lasteaia töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavate olukordade lahendamine ja meetmete rakendamine toimub lasteaia kriisimeeskonna poolt vastavalt hädaolukorra lahendamise plaanile.

6.16. Lasteaed ei keela fotoaparaatidega või mobiiltelefoniga pildistamist/filmimist lasteaia üritustel.  Lasteaed ei kontrolli lastevanemate poolt isiklikuks tarbeks tehtud piltide jagamist/kasutamist sh. sotsiaalmeedias ning ei vastuta sellega seonduvate probleemide eest.  Lasteaed eeldab, et selline tegevus toimub vastavalt rühmas lastevanemete poolt kokku lepitud reeglitele.

6.17. Lapse kapis ei ole lubatud hoida toiduaineid, sh ka maiustusi, ravimeid, kosmeetikavahendeid, teravaid ja ohtlikke esemeid (käärid, nuga, tuletikud jne). Lapse kappi aitab korras hoida lapsevanem.

6.18. Lasteaia õueala on motoriseeritud liiklusvahenditele suletud, va lasteaeda teenindavale transpordivahenditele, kellel on vastav luba.

SUVINE TÖÖKORRALDUS

7.1. Suveperioodil(1.juuni -31.august) võivad lasteaiarühmad olla ühendatud.

7.2. Lasteaed on suvel kollektiivpuhkusel, vastavalt Haapsalu Linnavalitsuse korraldusele

LASTEAIAS TOIMUVAD HUVIRINGID

8.1. Lasteaias toimuvatesse huviringidesse viib lapsed rühmast ja toob rühma tagasi huviringi juhendaja.